knapp operatorer

knapp bedrift

knapp privat


 

RIKS utover Midt-Norge

RIKS nettet dekker en stor region med tre naturlige interne områder; Trøndelag, Nordmøre og Romsdal, og Sunnmøre. For å utnytte potensialet i områdene på en effektiv og sikker måte er det opprettet flere utvekslingspunkter (PoI-Point of Interconnect) i RIKS nettet for tilknytning mot nasjonale operatører.

RIKS er også etablert med utvekslingspunkter i Oslo og mot Sverige. Store deler av Trøndelag og Møre og Romsdal er allerede sammenknyttet med en kontinuerlig videre geografisk utbygging. Områdene knyttes sammen i ringstrukturer for å sikre full redundans og god kapasitet.

RIKS' stamnett er fiberbasert og mye av distribusjonsnettet er det samme. Fiberandelen er sterkt økende. Behov og etterspørsel etter stadig større transportkapasiteter med høy kvalitet er sterkt stigende fra både regionale og nasjonale aktører. RIKS arbeider aktivt for å tilfredsstille disse behovene på en profesjonell, konkurransedyktig og fremtidsrettet måte.


Prinsippskisse for RIKS nettets tilknytning til andre operatører

dekningskart

 © 2014 RIKS.NO